ข้อมูลงานวิจัย การยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ปลายอที่ผลิตจากเนื้อปลาต่างชนิดกัน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.กิตติมา วานิชกูล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Kittima Vanichkul
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0816210XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญชำนาญด้านสุขภาพสัตว์น้ำ ,โรคปรสิด ,แบคทีเรีย
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00184
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ปลายอที่ผลิตจากเนื้อปลาต่างชนิดกัน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Consumer Acceptance of Fish Vietnamese Sausage using Different Fish Meat
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ผศ.กิตติมา วานิชกูล
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม
2. ผศ.สมใจ เปรมสมิทธ์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์