ข้อมูลนักวิจัย กิตติมา วานิชกูล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.กิตติมา วานิชกูล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Kittima Vanichkul
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0816210XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญชำนาญด้านสุขภาพสัตว์น้ำ ,โรคปรสิด ,แบคทีเรีย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00196
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การสะสมโลหะหนักในน้ำ และดินตะกอนในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พี่เลี้ยง 2. 2567 : การคัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียที่สามารถผลิตเม็ดสี เพื่อการผลิตสีจากธรรมชาติสำหรับทดแทนการใช้สีผสมอาหารสังเคราะห์ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : การพัฒนาการใช้หนอนแมลงวันลายทดแทนปลาป่นในอาหารปลาคาร์ฟ หัวหน้าโครงการ 4. 2566 : ผลของแหนแดงต่อการเจริญเติบโต คุณค่าทางโภชนาการ และต้นทุนการผลิตปลานิลในระบบน้ำหมุนเวียน ผู้ร่วมวิจัย 5. 2566 : รูปแบบการเพาะเลี้ยงที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และคุณค่าทางโภชนาการของผำ (Wolffia sp.) ผู้ร่วมวิจัย 6. 2565 : ศึกษาฤทธิ์ทางยาของสารสกัดจากใบบัวสายในการยับยั้งเชื้อก่อโรคในสัตว์น้ำ ผู้ร่วมวิจัย 7. 2564 : การยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ปลายอที่ผลิตจากเนื้อปลาต่างชนิดกัน หัวหน้าโครงการ 8. 2563 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Micro/Nano bubbles ในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Chlorella เพื่อประโยชน์ด้านการผลิตอาหารสัตว์น้ำ ผู้ร่วมวิจัย 9. 2563 : การแปลงเพศปลากัดโดยใช้สารสกัดใบมังคุด พี่เลี้ยง 10. 2563 : ประสิทธิภาพของ Bacillus spp. ในการควบคุมเชื้อ Vibrio sp. Aeromonas hydrophila และ Streptococcus sp. หัวหน้าโครงการ 11. 2562 : ผลของการใช้เทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิลต่อคุณภาพผลผลิตของกุ้งขาว ผู้ร่วมวิจัย 12. 2562 : ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามในระบบน้ำหมุนเวียน ผู้ร่วมวิจัย 13. 2562 : ประสิทธิภาพของ Bacillus spp. ในการควบคุมเชื้อ Vibrio sp หัวหน้าโครงการ 14. 2562 : การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมในระบบน้ำหมุนเวียน ผู้ร่วมวิจัย 15. 2562 : การพัฒนาการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในระบบน้ำหมุนเวียน ผู้ร่วมวิจัย 16. 2562 : การตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila ก่อโรคในปลานิล โดยเทคนิค Loop-mediated Isothermal Amplification ผู้ร่วมวิจัย 17. 2562 : การใช้ไรน้ำนางฟ้าทดแทนอาร์ทีเมียในการอนุบาลกุ้งก้ามกราม ผู้ร่วมวิจัย 18. 2561 : โครงการวิจัยผลของการเสริมใบมะรุมต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพเนื้อของปลานิลแดง ผู้ร่วมวิจัย 19. 2560 : ผลของการใช้ใบฝรั่งผสมอาหารวัตถุดิบโปรตีนทดแทนจากแปลงเกษตรปลอดสารพิษต่อคุณภาพผลผลิตของปลานิล ผู้ร่วมวิจัย 20. 2560 : ผลของการใช้โพรไบโอติก (Bacillus lichenifermis) ในการเลี้ยงปลานิล หัวหน้าโครงการ 21. 2560 : การประเมินการสะสมของตะกอนบริเวณพื้นที่เลี้ยงปลาในกระชัง :กรณีศึกษาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ 13 อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย