ข้อมูลงานวิจัย ผลของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Ubiquitous ที่มีต่อการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ศิริลักษณ์ อึ้งเจริญสุกานต์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissSiriluck Uengcharoensukarn
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00012
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ผลของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Ubiquitous ที่มีต่อการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Effects of Blended Learning via Ubiquitous Learning upon Creativity and Innovation of Undergraduate Students
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ ศิริลักษณ์ อึ้งเจริญสุกานต์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก
ที่ปรึกษา 1. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์