ข้อมูลงานวิจัย กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยวชาวไทย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ฉัตรปารี อยู่เย็น
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Chatparee Yooyen
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0894915XXX
  • E-Mail Addresbusedu_1@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00075
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ ผศ.พิมพา หิรัญกิตติ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ฉัตรปารี อยู่เย็น
2. ผศ.เกยูร ใยบัวกลิ่น
3. ผศ.สุพรรณี อินทร์แก้ว
4. ผศ.อุดม สายะพันธุ์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2552
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์