ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Thitaya Sronkwan
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0841279XXX
  • E-Mail AddresThitaya_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอนวิชาชีพเคมีและสิ่งแวดล้อม
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2563
  00039
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ THE STUDY FOR THE APPROACH OF SOLID WASTE MANAGEMENT AT FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
ผู้ร่วมวิจัย 1. เสาวภาค สุขตระกูลเวศ
2. ชาคร ชินวงศ์อมร
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์