ข้อมูลนักวิจัย ฐิตยา ศรขวัญ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mrs.Thitaya Sronkwan
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0841279XXX
  • E-Mail Addresstitava@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอนวิชาชีพเคมีและสิ่งแวดล้อม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00022
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : การอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวหอมพื้นเมืองจังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 3. 2561 : การเตรียมสารประกอบนาโนไททาเนียมไดออกไซด์/ทังสเตนไตรออกไซด์/ แมกนีไทต์เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่นำกลับมาใช้ ใหม่ได้ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2560 : การกำจัดสารปนเปื้อนในน้ำเสียโดยใช้อนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยโลหะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงร่วมกับโอโซน ผู้ร่วมวิจัย 5. 2560 : การเตรียมและประสิทธิภาพในการกำจัดสีย้อมของวัสดุผสมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าว ผู้ร่วมวิจัย 6. 2559 : เทคโนโลยีชีวภาพ “หัวเชื้ออัดเม็ด” เพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย 7. 2558 : เทคโนโลยีทางชีวภาพ “หัวเชื้ออัดเม็ด ราชมงคลธัญบุรี”เพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย 8. 2557 : เทคโนโลยีทางชีวภาพ “หัวเชื้ออัดเม็ด ราชมงคลธัญบุรี”เพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย