ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.พัฒน์นรี จันทราภิรมย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Patnalee Jantraphirom
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0963651XXX
  • E-Mail AddresSriprae@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญจัดดอกไม้ ทำอาหาร เล่นดนตรี (อังกะลุง) ด้านกีฬาต่าง ๆ และมีความชำนาญในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัย ทั้งกิ่จกรรม นันทนาการในการ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00046
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of Mathematics Instructional Media for Early Childhood.
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.พัฒน์นรี จันทราภิรมย์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.วิสิฎฐ์ศรี ตังครโยธิน
2. พรศิริ แสนตุ้ม
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์