ข้อมูลงานวิจัย ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของหมามุ่ยต่อการกระตุ้นการสืบพันธุ์ในสัตว์ทดลอง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.จุฑาภรณ์ ขวัญสังข์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Juthaporn Kwansag
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0895291XXX
  • E-Mail Addresjkwansang@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00101
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของหมามุ่ยต่อการกระตุ้นการสืบพันธุ์ในสัตว์ทดลอง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Pharmacological activities of Mucuna pruiens DC. on reproductive stimulation in animals model
หน่วยงาน คณะการแพทย์บูรณาการ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.จุฑาภรณ์ ขวัญสังข์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์