ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาอิทธิพลของสีข้าวต่อการเลือกบริโภคอาหารประเภทต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ ด้วยแอปพลิเคชั่นตอบสนอง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)นางสุพรรณิการ์ ย่องซื่อ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)นางSupannika Yongsue
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0636296XXX
  • E-Mail Addresy.supannika@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญComputer Programming
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00021
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาอิทธิพลของสีข้าวต่อการเลือกบริโภคอาหารประเภทต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ ด้วยแอปพลิเคชั่นตอบสนอง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Study of Influence Rice Color on various Elderly Food with Responsive Applications
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ สุพรรณิการ์ ย่องซื่อ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์