ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาฟางข้าวเป็นฉนวนป้องกันความร้อน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.นฤมล แสนเสนา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Narumol Sansena
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0814496XXX
  • E-Mail Addresnoksasena@gmial.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรมภายใน
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00030
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาฟางข้าวเป็นฉนวนป้องกันความร้อน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.นฤมล แสนเสนา
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนโครงการ อพ.สธ.
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์