ข้อมูลนักวิจัย นฤมล แสนเสนา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.นฤมล แสนเสนา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Narumol Sansena
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0814496XXX
  • E-Mail Addressnoksasena@gmial.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรมภายใน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00321
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : แนวทางการออกแบบห้องเรียนสำหรับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในยุคความปกติใหม่ หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : วัสดุปูพื้นภายในอาคารจากเศษไม้ไผ่ผสมฟางข้าว ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : การศึกษาการใช้อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย โทรคมนาคม และการส่งต่อข้อมูลประเภทต่าง ๆ ระหว่างคนหูหนวกผู้ใช้ภาษามือในเครือข่ายภาคกลางของประเทศไทย เพื่อองค์ความรู้ในการสร้างข้อมูลที่คนหูหนวกเข้าถึงได้ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2567 : การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ฉนวนโมดูลาร์คอมโพสิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับการก่อสร้างผนัง หัวหน้าโครงการ 5. 2563 : การออกแบบต้นแบบรีสอร์ทจากวัสดุเสื่อลำแพนบ้านค้อ และสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2563 : การยกระดับวิธีการรักษาเนื้อไม้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบไผ่และไผ่เหลือทิ้ง ผู้ร่วมวิจัย 7. 2563 : การพัฒนาและแปรสภาพของวัตถุดิบเหลือใช้และของเสียจากกลุ่มวิสาหกิจด้านร้านอาหารสัตว์น้ำ ในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 8. 2563 : แนวทางการปรับปรุงรูปแบบแสงประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการค้าและการประหยัด พลังงาน ตลาดอิงน้ำ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 9. 2563 : การออกแบบรูปแบบม่านบังแสงจากเส้นด้ายพลาสติก (ขวดน้ำดื่มใช้แล้ว) ผู้ร่วมวิจัย 10. 2563 : แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพด้านสภาวะน่าสบายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดอิงน้ำ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 11. 2562 : การพัฒนารูปแบบรีสอร์ทเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์จังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าโครงการ 12. 2562 : การพัฒนาฟางข้าวเป็นฉนวนป้องกันความร้อน หัวหน้าโครงการ 13. 2561 : ออกแบบวิธีการใช้แสงธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานในอาคารพักอาศัยประเภทบ้านชั้นเดียว หัวหน้าโครงการ 14. 2561 : การพัฒนาเศษไม้ไผ่เป็นฉนวนป้องกันความร้อน หัวหน้าโครงการ 15. 2561 : แนวทางการปรับปรุงอาคารเก่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน พี่เลี้ยง 16. 2560 : แนวทางการจัดการรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมน้ำเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษา ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย 17. 2560 : ศึกษาการออกแบบแสงประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าในตลาดสด ผู้ร่วมวิจัย 18. 2560 : แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุประเภทอาคารพักอาศัยรวม ผู้ร่วมวิจัย 19. 2559 : แนวทางการออกแบบปรับปรุงผังบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สู่การจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวตามหลักเกณฑ์การประเมินของ UI ผู้ร่วมวิจัย 20. 2558 : การศึกษาผลกระทบของผนังสองชั้น ต่อการลดความร้อนเข้าสู่อาคาร ในงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัย หัวหน้าโครงการ 21. 2557 : การศึกษาเทคนิคก่อสร้างโรงเรือนเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดจากวัสดุพื้นถิ่น หัวหน้าโครงการ 22. 2555 : การเปรียบเทียบความคุ้มค่าของราคาก่อสร้างต่อการลดการใช้พลังงานของหลังคาแบบชั้นเดียวกับหลังคา 2 ชั้น ในงานสถาปัตยกรรม หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา