ข้อมูลนักวิจัย นฤมล แสนเสนา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.นฤมล แสนเสนา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Narumol Sansena
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0814496XXX
  • E-Mail Addressnoksasena@gmial.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรมภายใน
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00055
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : การออกแบบรูปแบบม่านบังแสงจากเส้นด้ายพลาสติก (ขวดน้ำดื่มใช้แล้ว) ผู้ร่วมวิจัย 2. 2563 : การพัฒนาและแปรสภาพของวัตถุดิบเหลือใช้และของเสียจากกลุ่มวิสาหกิจด้านร้านอาหารสัตว์น้ำ ในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 3. 2563 : แนวทางการปรับปรุงรูปแบบแสงประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการค้าและการประหยัด พลังงาน ตลาดอิงน้ำ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 4. 2563 : แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพด้านสภาวะน่าสบายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดอิงน้ำ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : การพัฒนารูปแบบรีสอร์ทเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์จังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าโครงการ 6. 2562 : การพัฒนาฟางข้าวเป็นฉนวนป้องกันความร้อน หัวหน้าโครงการ 7. 2561 : การพัฒนาเศษไม้ไผ่เป็นฉนวนป้องกันความร้อน หัวหน้าโครงการ 8. 2561 : แนวทางการปรับปรุงอาคารเก่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ผู้ร่วมวิจัย 9. 2561 : ออกแบบวิธีการใช้แสงธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานในอาคารพักอาศัยประเภทบ้านชั้นเดียว หัวหน้าโครงการ 10. 2560 : ศึกษาการออกแบบแสงประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าในตลาดสด ผู้ร่วมวิจัย 11. 2560 : แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุประเภทอาคารพักอาศัยรวม ผู้ร่วมวิจัย 12. 2560 : แนวทางการจัดการรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมน้ำเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษา ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย 13. 2559 : แนวทางการออกแบบปรับปรุงผังบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สู่การจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวตามหลักเกณฑ์การประเมินของ UI ผู้ร่วมวิจัย 14. 2558 : การศึกษาผลกระทบของผนังสองชั้น ต่อการลดความร้อนเข้าสู่อาคาร ในงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัย หัวหน้าโครงการ 15. 2557 : การศึกษาเทคนิคก่อสร้างโรงเรือนเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดจากวัสดุพื้นถิ่น หัวหน้าโครงการ 16. 2555 : การเปรียบเทียบความคุ้มค่าของราคาก่อสร้างต่อการลดการใช้พลังงานของหลังคาแบบชั้นเดียวกับหลังคา 2 ชั้น ในงานสถาปัตยกรรม หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์