ข้อมูลนักวิจัย นฤมล แสนเสนา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.นฤมล แสนเสนา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissNarumol Sansena
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0814496XXX
  • E-Mail Addressnoksasena@gmial.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรมภายใน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00029
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : การพัฒนารูปแบบรีสอร์ทเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์จังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : การพัฒนาฟางข้าวเป็นฉนวนป้องกันความร้อน หัวหน้าโครงการ 3. 2561 : การพัฒนาเศษไม้ไผ่เป็นฉนวนป้องกันความร้อน หัวหน้าโครงการ 4. 2561 : แนวทางการปรับปรุงอาคารเก่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ผู้ร่วมวิจัย 5. 2561 : ออกแบบวิธีการใช้แสงธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานในอาคารพักอาศัยประเภทบ้านชั้นเดียว หัวหน้าโครงการ 6. 2560 : ศึกษาการออกแบบแสงประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าในตลาดสด ผู้ร่วมวิจัย 7. 2560 : แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุประเภทอาคารพักอาศัยรวม ผู้ร่วมวิจัย 8. 2560 : แนวทางการจัดการรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมน้ำเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษา ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย 9. 2559 : แนวทางการออกแบบปรับปรุงผังบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สู่การจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวตามหลักเกณฑ์การประเมินของ UI ผู้ร่วมวิจัย 10. 2558 : การศึกษาผลกระทบของผนังสองชั้น ต่อการลดความร้อนเข้าสู่อาคาร ในงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัย หัวหน้าโครงการ 11. 2557 : การศึกษาเทคนิคก่อสร้างโรงเรือนเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดจากวัสดุพื้นถิ่น หัวหน้าโครงการ 12. 2555 : การเปรียบเทียบความคุ้มค่าของราคาก่อสร้างต่อการลดการใช้พลังงานของหลังคาแบบชั้นเดียวกับหลังคา 2 ชั้น ในงานสถาปัตยกรรม หัวหน้าโครงการ