ข้อมูลงานวิจัย สมบัติการตอบสนองสิ่งเร้าจากภายนอกของเจลาตินผสมอนุพันธ์ของกราฟิน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sumonman Naimlang
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานกองกลาง
  • โทรศัพท์0811954XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00173
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ สมบัติการตอบสนองสิ่งเร้าจากภายนอกของเจลาตินผสมอนุพันธ์ของกราฟิน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.สุมนมาลย์ เนียมหลาง
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ( ป.เอก)
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์