ข้อมูลนักวิจัย สุมนมาลย์ เนียมหลาง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sumonman Naimlang
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานกองกลาง
  • โทรศัพท์0811954XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00086
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตกันไฟสำหรับตกแต่งภายในอาคาร หัวหน้าโครงการ 2. 2563 : การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลาสติกขนาดเล็กและกลางสำหรับการรองรับยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก หัวหน้าโครงการ 3. 2562 : เส้นพลาสติกสำหรับงานพิมพ์สามมิติจากจากพอลิแลคติคแอซิดผสมเส้นใยจากใบสัปปะรด ผู้ร่วมวิจัย 4. 2562 : การพัฒนาเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับคนพิการจากโฟมยางธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : การประเมินทางสิ่งแวดล้อมต่อการปนเปื้อนสารเคมีในน้ำใต้ดินและดิน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันมลพิษ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2562 : การตรวจสอบและกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน ผู้ร่วมวิจัย 7. 2562 : การตรวจสอบ และกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน ผู้ร่วมวิจัย 8. 2561 : การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบพลาสติกรีไซเคิลและเส้นใยเพ็กเพื่อ การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน ผู้ร่วมวิจัย 9. 2561 : การพัฒนาแผ่นแปะยาไฮโดรเจลจากแป้งข้าวโพดสำหรับโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมด้วยสนามไฟฟ้าจากภายนอก หัวหน้าโครงการ 10. 2561 : การพัฒนาการผลิตเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับด้วยคนพิการ หัวหน้าโครงการ 11. 2561 : วัสดุคอมโพสิทพอลิบิวธิลีนซัคซิเนตเสริมแรงด้วยเส้นใยไผ่ ผู้ร่วมวิจัย 12. 2561 : การเตรียมแผ่นบางขนาดนาโนจากแร่เม็กเนติกลูโคซีนของไทยเพื่อใช้เป็นวัสดุกำบังรังสีแกมมา ผู้ร่วมวิจัย 13. 2561 : พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพโคพอลิเอสเทอร์เอไมด์จากกรดแลคติก มอนอเมอร์ของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต และเอไมด์มอนอเมอร์ เพื่อผลิตภัณฑ์แบบฉีด ผู้ร่วมวิจัย 14. 2560 : การพัฒนาข้าวผสมพลาสติกเพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถขยายในระดับอุตสาหกรรมได้ หัวหน้าโครงการ 15. 2560 : การพัฒนาสมบัติความเหนียวของวัสดุคอมโพสิทพอลิแลกติกแอซิดและพอลิบิวธิลีนซัคซิเนตและทัลคัมเพื่องานบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย 16. 2560 : เชือกอวนเพื่อการประมงทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากพอลิเมอร์ผสมพอลิแลคติกแอซืดและพอลิออกซิเมทิลีน ผู้ร่วมวิจัย 17. 2559 : ผลของชนิดของอิลาสโตเมอร์ต่อการตอบสนองไฟฟ้าเชิงกลสำหรับประยุกต์ใช้เป็นแขนจักรกลอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ 18. 2558 : การพัฒนาปุ๋ยสลายตัวช้าจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ 19. 2557 : การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของโรงงานต้นแบบสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิดโดยใช้โครงข่ายนิวรัล ผู้ร่วมวิจัย 20. 2557 : การศึกษาการควบคุมการปลดปล่อยยาที่มีฤทธิ์เป็นกรดจากไฮโดรเจลโดยใช้ไฟฟ้าเป็นตัวควบคุม: ผลของขนาดโมเลกุลของยา, ความแรงของกรด หัวหน้าโครงการ 21. 2557 : การศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มสมรรถนะตัวเก็บรังสีระบบทำน้ำร้อนแสงอาทิตย์ด้วยยางรถยนต์เสื่อมสภาพ ผู้ร่วมวิจัย 22. 2557 : การสังเคราะห์สเตอริโอคอมเพล็กซ์พอลิแลกติกแอซิดจากราเซมิกแลกติกแอซิด  หัวหน้าโครงการ 23. 2556 : การเตรียมพีวีซีทนความร้อนสูงเพื่อใช้ในกระบวนการจุ่มเคลือบพีวีซีเหลว ผู้ร่วมวิจัย 24. 2556 : การพัฒนายางผสมตอบสนองทางไฟฟ้าประยุกต์ใช้ในแขนจักรกลอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ 25. 2555 : การศึกษาการควบคุมการปลดปล่อยยาที่สกัดจากว่านหางจรเข้จากไฮโดรเจลโดยใช้ไฟฟ้าเป็นตัวควบคุม หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ