ข้อมูลงานวิจัย แนวทางการจัดองค์ประกอบเชิงพื้นที่ส่วนให้บริการการแพทย์แผนไทย ภายในโรงพยาบาลระดับศูนย์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรณีศึกษา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.พิมพ์ณภัท จันทร์ศรี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Pimnapat Chansri
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0937856XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการออกแบบ
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00095
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แนวทางการจัดองค์ประกอบเชิงพื้นที่ส่วนให้บริการการแพทย์แผนไทย ภายในโรงพยาบาลระดับศูนย์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรณีศึกษา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.พิมพ์ณภัท จันทร์ศรี
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์