ข้อมูลนักวิจัย พิมพ์ณภัท จันทร์ศรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.พิมพ์ณภัท จันทร์ศรี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Pimnapat Chansri
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0937856XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการออกแบบ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00489
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การออกแบบภายในห้องพักสำหรับผู้สูงวัยในอาคารอยู่อาศัยรวมอย่างสุนทรียภาพ หัวหน้าโครงการ 2. 2563 : พลวัตการใช้พื้นที่ภายในบ้านพักอาศัยของคู่สมรสข้ามวัฒนธรรมกรณีศึกษา จังหวัด อุดรธานี ผู้ร่วมวิจัย 3. 2563 : แนวทางการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อผู้สูงอายุในแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก พี่เลี้ยง 4. 2563 : แนวทางการจัดองค์ประกอบเชิงพื้นที่ส่วนให้บริการการแพทย์แผนไทย ภายในโรงพยาบาลระดับศูนย์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรณีศึกษา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พี่เลี้ยง 5. 2563 : แนวทางการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ ตลาดอิงน้ำ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 6. 2562 : การแปรรูปไม้ไผ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ หัวหน้าโครงการ 7. 2562 : การส่งเสริมสภาพแวดล้อมฟาร์มสเตย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 8. 2561 : แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับบริการนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าโครงการ 9. 2560 : การฟื้นฟูเมืองในเขตเทศบาลตำบลหล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทหล่ม ผู้ร่วมวิจัย 10. 2560 : การบริหารทรัพยากรกายภาพ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พี่เลี้ยง 11. 2560 : แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุประเภทอาคารพักอาศัยรวม หัวหน้าโครงการ 12. 2560 : ปฎิบัติการการบูรณะปฏิสังขรณ์, ซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคารศาสนสถานที่สอดคล้องกับศรัทธาของชุมชนอีสานพื้นที่ศึกษาจังหวัดขอนแก่น ผู้ร่วมวิจัย 13. 2557 : แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนทุกเพศวัย ในย่านชุมชนผู้มีรายได้น้อย  กรณีศึกษา : โครงการบ้านมั่นคงในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ผู้ร่วมวิจัย 14. 2557 : การศึกษาเทคนิคก่อสร้างโรงเรือนเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดจากวัสดุพื้นถิ่น ผู้ร่วมวิจัย