ข้อมูลงานวิจัย แนวทางการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อผู้สูงอายุในแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.พิมพ์ณภัท จันทร์ศรี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Pimnapat Chansri
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0937856XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการออกแบบ
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00093
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แนวทางการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อผู้สูงอายุในแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.พิมพ์ณภัท จันทร์ศรี
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์