ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านการเล่าเรื่องโดยใช้สื่อดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาดุก

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.เบญนภา พัฒนาพิภัทร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Bennapa Pattanapipat
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0808384XXX
  • E-Mail Addresbennapac@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญมีความชำนาญวิชาการทางด้านการออกแบบสื่อต่าง ๆ ทางด้านสื่อสารมวลชน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00053
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านการเล่าเรื่องโดยใช้สื่อดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาดุก
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์