ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาละครวิทยุสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่ดีของคนทำงานออฟฟิศ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Kullkanit Thangngao
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน**สถานีวิทยุกระจายเสียง
  • โทรศัพท์0961494XXX
  • E-Mail Addreskullkanit_t@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญผู้ประกาศ เขียนข่าว จัดรายการวิทยุ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00034
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาละครวิทยุสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่ดีของคนทำงานออฟฟิศ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of Creative Drama Radio Programs for Enhancing Good Health Care of Office Workers.
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ ผศ.กุลกนิษฐ์ ทองเงา
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์