ข้อมูลนักวิจัย กุลกนิษฐ์ ทองเงา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Kullkanit Thangngao
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน**สถานีวิทยุกระจายเสียง
  • โทรศัพท์0961494XXX
  • E-Mail Addresskullkanit_t@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญผู้ประกาศ เขียนข่าว จัดรายการวิทยุ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00063
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : การพัฒนาละครวิทยุสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่ดีของคนทำงานออฟฟิศ หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : ระบบช่วยถ่ายภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา ผู้ร่วมวิจัย 3. 2561 : โครงการวิจัยการศึกษาพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 4. 2561 : โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบรายการโทรทัศน์ออนไลน์ในอนาคตสำหรับเด็กและเยาวชน ผู้ร่วมวิจัย 5. 2560 : การพัฒนาหนังสือเสียงเพื่อส่งเสริมคุณธรรมด้านความอดทน หัวหน้าโครงการ 6. 2560 : การพัฒนารูปแบบรายการในอนาคตของสถานีวิทยุกระจายเสียงออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ