ข้อมูลงานวิจัย การใช้สื่อทางสังคมเพื่อกิจกรรมด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.สัญจิตา พรมโชติ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Sunjita Promchot
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0866633XXX
  • E-Mail Addressunjita25@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญจัดฝึกอบรมให้กับบุคคลภายนอก ติดต่อประสานงานความร่วมมือด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00166
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การใช้สื่อทางสังคมเพื่อกิจกรรมด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Antecedent of health-related activities via social media of Elderly in Bangkok
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ ผศ.สัญจิตา พรมโชติ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์