ข้อมูลงานวิจัย การผลิตรายการโทรทัศน์รูปแบบแอนิเมชั่น เรื่องหลักและวิธีการอ่านออกเสียงภาษาไทยสำหรับอาสาสมัครที่สร้างสื่อเสียงให้กับผู้พิการทางการมองเห็น

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.วิภาวี วีระวงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Wipavee Weerawong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์083-422-3XXX
  • E-Mail Addreswebow30@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการผลิตสื่อเสียง
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00027
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การผลิตรายการโทรทัศน์รูปแบบแอนิเมชั่น เรื่องหลักและวิธีการอ่านออกเสียงภาษาไทยสำหรับอาสาสมัครที่สร้างสื่อเสียงให้กับผู้พิการทางการมองเห็น
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Television Production of Animation and Thai pronunciation method for volunteers to create audiovisual media for blind people.
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ ผศ.วิภาวี วีระวงศ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์