ข้อมูลนักวิจัย วิภาวี วีระวงศ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.วิภาวี วีระวงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Wipavee Weerawong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0834223XXX
  • E-Mail Addresswebow30@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการผลิตและออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียง/การออกแบบและผลิตสื่อเสียง
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00448
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การศึกษาความต้องและพฤติกรรมการรับฟังวิทยุออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุเขตกรุงเทพและปริมณฑล ผู้ร่วมวิจัย 2. 2564 : การออกแบบเสียงรายการสารคดีพอดแคสต์ เรื่องข่าวลวงสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 3. 2563 : การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกแอนิเมชั่นด้วยเสียงประกอบแบบดิจิทัลในการสื่อสารสุขภาพ เรื่องโรคฮีทสโตรก หัวหน้าโครงการ 4. 2562 : การผลิตรายการโทรทัศน์รูปแบบแอนิเมชั่น เรื่องหลักและวิธีการอ่านออกเสียงภาษาไทยสำหรับอาสาสมัครที่สร้างสื่อเสียงให้กับผู้พิการทางการมองเห็น หัวหน้าโครงการ 5. 2561 : โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบรายการโทรทัศน์ออนไลน์ในอนาคตสำหรับเด็กและเยาวชน ผู้ร่วมวิจัย 6. 2561 : โครงการวิจัยการผลิตเสียงบรรยายภาพประกอบละครโทรทัศน์ สำหรับผู้พิการทางสายตา หัวหน้าโครงการ 7. 2560 : การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงโดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน หัวหน้าโครงการ 8. 2560 : การพัฒนารูปแบบรายการในอนาคตของสถานีวิทยุกระจายเสียงออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย