ข้อมูลนักวิจัย วิภาวี วีระวงศ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.วิภาวี วีระวงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissWipavee Weerawong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0834223XXX
  • E-Mail Addresswebow30@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการจัดรายการวิทยุ การให้เสียงบรรยายประกอบสื่อ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00024
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : การผลิตรายการโทรทัศน์รูปแบบแอนิเมชั่น เรื่องหลักและวิธีการอ่านออกเสียงภาษาไทยสำหรับอาสาสมัครที่สร้างสื่อเสียงให้กับผู้พิการทางการมองเห็น หัวหน้าโครงการ 2. 2561 : โครงการวิจัยการผลิตเสียงบรรยายภาพประกอบละครโทรทัศน์ สำหรับผู้พิการทางสายตา หัวหน้าโครงการ 3. 2561 : โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบรายการโทรทัศน์ออนไลน์ในอนาคตสำหรับเด็กและเยาวชน ผู้ร่วมวิจัย 4. 2560 : การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงโดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน หัวหน้าโครงการ 5. 2560 : การพัฒนารูปแบบรายการในอนาคตของสถานีวิทยุกระจายเสียงออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย