ข้อมูลนักวิจัย วิภาวี วีระวงศ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.วิภาวี วีระวงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Wipavee Weerawong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์083-422-3XXX
  • E-Mail Addresswebow30@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการผลิตสื่อเสียง
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00057
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกแอนิเมชั่นด้วยเสียงประกอบแบบดิจิทัลในการสื่อสารสุขภาพ เรื่องโรคฮีทสโตรก หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : การผลิตรายการโทรทัศน์รูปแบบแอนิเมชั่น เรื่องหลักและวิธีการอ่านออกเสียงภาษาไทยสำหรับอาสาสมัครที่สร้างสื่อเสียงให้กับผู้พิการทางการมองเห็น หัวหน้าโครงการ 3. 2561 : โครงการวิจัยการผลิตเสียงบรรยายภาพประกอบละครโทรทัศน์ สำหรับผู้พิการทางสายตา หัวหน้าโครงการ 4. 2561 : โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบรายการโทรทัศน์ออนไลน์ในอนาคตสำหรับเด็กและเยาวชน ผู้ร่วมวิจัย 5. 2560 : การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงโดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน หัวหน้าโครงการ 6. 2560 : การพัฒนารูปแบบรายการในอนาคตของสถานีวิทยุกระจายเสียงออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย