ข้อมูลงานวิจัย การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกแอนิเมชั่นด้วยเสียงประกอบแบบดิจิทัลในการสื่อสารสุขภาพ เรื่องโรคฮีทสโตรก

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.วิภาวี วีระวงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Wipavee Weerawong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0834223XXX
  • E-Mail Addreswebow30@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการผลิตและออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียง/การออกแบบและผลิตสื่อเสียง
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00232
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกแอนิเมชั่นด้วยเสียงประกอบแบบดิจิทัลในการสื่อสารสุขภาพ เรื่องโรคฮีทสโตรก
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Production of Media Infographic Animation With Digital Sound Components for Health Communication About Heat Stroke.
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ ผศ.วิภาวี วีระวงศ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์