ข้อมูลงานวิจัย การออกแบบเสียงรายการสารคดีพอดแคสต์ เรื่องข่าวลวงสำหรับผู้สูงอายุ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.วิภาวี วีระวงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Wipavee Weerawong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0834223XXX
  • E-Mail Addreswebow30@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการผลิตและออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียง/การออกแบบและผลิตสื่อเสียง
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00197
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การออกแบบเสียงรายการสารคดีพอดแคสต์ เรื่องข่าวลวงสำหรับผู้สูงอายุ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Audio Design Podcast Documentary Program Fake News Story For the Elderly
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ ผศ.วิภาวี วีระวงศ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.กุลกนิษฐ์ ทองเงา
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์