ข้อมูลงานวิจัย ผลของน้ำหมักชีวภาพและไตรโคเดอร์มาต่อการเจริญเติบโตของผักชี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ปิยะภรณ์ จิตรเอก
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Piyaporn Jitegg
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์086-1235XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการปลูกพืชไม่ใช้ดิน, การปลุกกล้วยไม้
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00038
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ผลของน้ำหมักชีวภาพและไตรโคเดอร์มาต่อการเจริญเติบโตของผักชี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Effect of Bio-extracts and Trichoderma on Growth of Coriander (Coriandrum sativum L.)
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ปิยะภรณ์ จิตรเอก
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์
2. นรกมล ขำวารี
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์