ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากพิกัดตรีผลาเพื่อผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.เอมอร ชัยประทีป
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Em-on Chaiprateep
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • โทรศัพท์0800666XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญอาหารและโภชนาการ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00055
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากพิกัดตรีผลาเพื่อผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development Tri-Pha-la receive supplement for all ages consumers
หน่วยงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
หัวหน้าโครงการ ผศ.เอมอร ชัยประทีป
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์