ข้อมูลงานวิจัย โครงการแนวทางการออกแบบแสงประดิษฐ์ต่อปริมาณการส่องสว่างในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ภดารี กิตติวัฒนวณิช
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Phadaree Kittiwattanawanich
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0639356XXX
  • E-Mail Addrespadaree.k@gmail.com, phadaree_k@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานวิจัยเพื่อชุมชน งานวัฒนธรรม งานบริการวิชาการชุมชน
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00146
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โครงการแนวทางการออกแบบแสงประดิษฐ์ต่อปริมาณการส่องสว่างในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Guideline for Artificial lighting Design for illumination in computer Classroom of Faculty of Architecture, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.ภดารี กิตติวัฒนวณิช
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2561
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์