ข้อมูลนักวิจัย ภดารี กิตติวัฒนวณิช

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ภดารี กิตติวัฒนวณิช
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Phadaree Kittiwattanawanich
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0639356XXX
  • E-Mail Addresspadaree.k@gmail.com, phadaree_k@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานวิจัยเพื่อชุมชน งานวัฒนธรรม งานบริการวิชาการชุมชน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00142
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : วัสดุสมัยใหม่ทางความคิดของนักศึกษาสถาปัตยกรรม ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและนวัตกรรมการพัฒนาสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาศูนย์สุขภาพองค์รวมต้นแบบสู่ตลาดอาเซียน หัวหน้าโครงการ 3. 2565 : การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม : ในพื้นที่ตำบลพรหมณี จังหวัดนครนายก หัวหน้าโครงการ 4. 2565 : การออกแบบลวดลายกระเบื้องโบราณจากยุครัชกาลที่ 5 หัวหน้าโครงการ 5. 2564 : แนวทางการปรับปรุงพื้นที่ชั้น1อาคารเรียนสู่พื้นที่ทำงานร่วมกันของนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 6. 2563 : แนวทางการประมาณราคางานออกแบบตกแต่งภายในโดยการสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคารและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา พี่เลี้ยง 7. 2563 : แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชนเคหะชุมชนรังสิต (คลองหก) ผู้ร่วมวิจัย 8. 2562 : การศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนโคกสลุงเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบหอชมวิวชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย พื้นที่ศึกษา โคกสลุง จังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ 9. 2561 : โครงการแนวทางการออกแบบแสงประดิษฐ์ต่อปริมาณการส่องสว่างในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ