ข้อมูลงานวิจัย แนวทางการปรับปรุงพื้นที่ชั้น1อาคารเรียนสู่พื้นที่ทำงานร่วมกันของนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ภดารี กิตติวัฒนวณิช
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Phadaree Kittiwattanawanich
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0639356XXX
  • E-Mail Addrespadaree.k@gmail.com, phadaree_k@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานวิจัยเพื่อชุมชน งานวัฒนธรรม งานบริการวิชาการชุมชน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00134
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แนวทางการปรับปรุงพื้นที่ชั้น1อาคารเรียนสู่พื้นที่ทำงานร่วมกันของนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The renovation Guideline of the 1st floor Education building towards a co-working space for architectural student, Rajamangala University of Technology Thanyaburi.
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.ภดารี กิตติวัฒนวณิช
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์