ข้อมูลงานวิจัย แนวทางการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในห้องเรียนเขียนแบบกับการประหยัดพลังงาน กรณีศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.โสพิศ ชัยชนะ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Sopit Chaichana
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0853345XXX
  • E-Mail Addressopitchna@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล(Universal Design), การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00149
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แนวทางการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในห้องเรียนเขียนแบบกับการประหยัดพลังงาน กรณีศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Renovation strategies in ligting system of architectyre studio to imorove energy saving, Faculty of Architecture, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์