ข้อมูลงานวิจัย ความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Pimolpun Phetsombat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0898255XXX
  • E-Mail Addresmaster_tom22@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการวิจัยทางการศึกษา
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00032
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Requirement of English-Language Skill Development for Communication of the Students of Master of Education Program in Educational Administration at Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Partum Thani Province.
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ ผศ.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์