ข้อมูลนักวิจัย พิมลพรรณ เพชรสมบัติ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Pimolpun Phetsombat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0898255XXX
  • E-Mail Addressmaster_tom22@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการวิจัยทางการศึกษา
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00197
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : ความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 2. 2561 : โครงการวิจัยพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 3. 2561 : การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หัวหน้าโครงการ 4. 2560 : องค์ประกอบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ หัวหน้าโครงการ 5. 2560 : ทักษะการบริหารของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ