ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุธรรมชาติผักตบชวา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.วรางคณา วงศ์อุ้ย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Warangkana Wong-oui
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0909879XXX
  • E-Mail Addreswarang.98@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญนาฎศิลป์
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00051
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุธรรมชาติผักตบชวา
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์