ข้อมูลนักวิจัย วรางคณา วงศ์อุ้ย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.วรางคณา วงศ์อุ้ย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Warangkana Wong-oui
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0909879XXX
  • E-Mail Addresswarang.98@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญนาฎศิลป์
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00365
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมทุ่งหลวงรังสิต จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 2. 2564 : การพัฒนาอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุธรรมชาติผักตบชวา หัวหน้าโครงการ 3. 2564 : การออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยเพื่อฟื้นฟูร่างกายผู้สูงอายุ กรณีศึกษาชุมชนมัสยิดดารุ้ลอิสลาม คลอง 14 หัวหน้าโครงการ 4. 2563 : แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชนเคหะชุมชนรังสิต (คลองหก) ผู้ร่วมวิจัย 5. 2562 : การพัฒนารูปแบบแผงบังแดดไม้ไผ่สำหรับงานสถาปัตยกรรม ผู้ร่วมวิจัย 6. 2561 : โครงการการศึกษาแนวโน้มความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในสาขาสถาปัตยกรรมภายในเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในหลักสูตรปรับปรุงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 7. 2561 : แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับบริการนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ร่วมวิจัย