ข้อมูลงานวิจัย การออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยเพื่อฟื้นฟูร่างกายผู้สูงอายุ กรณีศึกษาชุมชนมัสยิดดารุ้ลอิสลาม คลอง 14

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.วรางคณา วงศ์อุ้ย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Warangkana Wong-oui
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0909879XXX
  • E-Mail Addreswarang.98@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญนาฎศิลป์
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00151
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยเพื่อฟื้นฟูร่างกายผู้สูงอายุ กรณีศึกษาชุมชนมัสยิดดารุ้ลอิสลาม คลอง 14
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Interior Design for Rehabilitaion of the Elderly at Masjid Darulislan Community Khlong Sipsi
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์