ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านสมุนไพร ของชุมชนต้นแบบสมุนไพรบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อสร้างศักยภาพทางการท่องเที่ยว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ธนวันต์ สิทธิไทย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Thanawan Sittithai
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0863177XXX
  • E-Mail Addresevefyevefy@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการจัดการธุรกิจบริการ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00030
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านสมุนไพร ของชุมชนต้นแบบสมุนไพรบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อสร้างศักยภาพทางการท่องเที่ยว
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Model Development of Wellness Tourism Strategy (Herb) development of Ban Dong Bung,the herbal city in Prajeenburi province,Thailand
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.ธนวันต์ สิทธิไทย
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. พิมอร แก้วแดง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์