ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์โดยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.วัชราภรณ์ เขื่อนวัง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Watcharaporn Khuanwang
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0936289XXX
  • E-Mail Addreswatchara.wang548@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และการวัดและประเมินผล
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00132
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์โดยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The development of a causal model of online learning achievement with online instruction of undergraduate students
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์