ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เชือกกล้วยที่เคลือบด้วยแว็กซ์จากปิโตรเลียม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissSopida Wisalsakkul
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0895847XXX
  • E-Mail Addressopida.18@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางคหกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์, การพัฒนาวัสดุในงานประดิษฐ์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00013
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เชือกกล้วยที่เคลือบด้วยแว็กซ์จากปิโตรเลียม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Study of physical properties of Manila hemp products coated with petroleum wax
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์
ที่ปรึกษา 1. ผศ.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์