ข้อมูลงานวิจัย การยกระดับการผลิตภาชนะสำหรับอาหารย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากเปลือกกล้วยเสริมกาบกล้วย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Sopida Wisalsakkul
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0895847XXX
  • E-Mail Addressopida.18@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางคหกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์, การพัฒนาวัสดุในงานประดิษฐ์
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00121
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การยกระดับการผลิตภาชนะสำหรับอาหารย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากเปลือกกล้วยเสริมกาบกล้วย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Enhancing of food bio-packaging from banana peel supplemented with banana sheath
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์