ข้อมูลงานวิจัย การปรับปรุงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของไทยโดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลาร่วมกับวิธีการแปลงเมทริกซ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.จีราวดี พุ่มเจริญ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Jeerawadee Pumjaroen
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0816215XXX
  • E-Mail Addresc_cat_77@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญStatistical Model for early warning system
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00179
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การปรับปรุงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของไทยโดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลาร่วมกับวิธีการแปลงเมทริกซ์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Updating Thailand's Input-Output Tables by Time Series Analysis and Matrix Transformation Technique
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์