ข้อมูลงานวิจัย อิทธิพลของแบคทีเรียปฏิปักษ์และน้ำหมักชีวภาพต่อผลผลิตของเห็ดฟางที่เพาะในตะกร้าด้วยก้อนเชื้อเห็ดที่ใช้แล้ว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.พราวมาส เจริญรักษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Phraomas Charoenrak
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0815909XXX
  • E-Mail Addresphraomas@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการคสบคุมโรคพืชโดยขีววิธี
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00172
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ อิทธิพลของแบคทีเรียปฏิปักษ์และน้ำหมักชีวภาพต่อผลผลิตของเห็ดฟางที่เพาะในตะกร้าด้วยก้อนเชื้อเห็ดที่ใช้แล้ว
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Efficiency of Antagonistic Bacteria and Bio-extract on Yield of Straw Mushroom Grown by Used- Saw Dust Substrate in Plastic Basket
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ผศ.พราวมาส เจริญรักษ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์