ข้อมูลงานวิจัย การสำรวจโรคพืชและแมลงศัตรูพืชในแปลงผลิตพืชศูนย์รังสิต และแนวทางการป้องกันกำจัด

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.พราวมาส เจริญรักษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Phraomas Charoenrak
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0815909XXX
  • E-Mail Addresphraomas@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการคสบคุมโรคพืชโดยขีววิธี
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2566
  00010
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การสำรวจโรคพืชและแมลงศัตรูพืชในแปลงผลิตพืชศูนย์รังสิต และแนวทางการป้องกันกำจัด
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Survey of Plant Diseases and Pests in Plant Production Field, Rangsit Center and Protection Guidelines
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ผศ.พราวมาส เจริญรักษ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์