ข้อมูลงานวิจัย การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุก่อสร้างประเภทผนังระหว่าง ผนังมวลเบากับผนังประกอบสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สรณียา หมั่นดี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Soraneya Mhundee
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0818547XXX
  • E-Mail Addresnanne_m@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญผู้เชียวชาญอาคารเขียว
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00030
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุก่อสร้างประเภทผนังระหว่าง ผนังมวลเบากับผนังประกอบสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The comparison of efficiency for wall material construction between light weight wall and fiber concrete sandwich wall
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ สรณียา หมั่นดี
ผู้ร่วมวิจัย 1. สรรสุดา เจียมจิต
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์