ข้อมูลงานวิจัย แนวทางการออกแบบที่พักคอยรถประจำทางสาธารณะแสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ณ-ฌรี แก่นทอง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Nacherree Kanthong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0926324XXX
  • E-Mail Addresnacherree_k@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00112
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แนวทางการออกแบบที่พักคอยรถประจำทางสาธารณะแสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Design guidelines for public bus stop to identity of Pathum thani province
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.ณัฏฐพงศ์ จันทร์วัฒนะ
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์