ข้อมูลงานวิจัย ความเป็นไปได้ในการสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ประสบความสำเร็จในพื้นที่จังหวัดนครนายก : การสำรวจข้อมูลเชิงประจักษ์จากผู้เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ดลยา จาตุรงคกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Dolaya Chaturongakul
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0853950XXX
  • E-Mail Addresdewdino@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00133
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ความเป็นไปได้ในการสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ประสบความสำเร็จในพื้นที่จังหวัดนครนายก : การสำรวจข้อมูลเชิงประจักษ์จากผู้เกี่ยวข้อง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Potential for developing successful wellness Tourism destination in Naknon Nayok : An Empirical Examination of Collaborator’s mindset
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์