ข้อมูลงานวิจัย ผลของสารสกัดเบตาเลนจากดอกเฟื่องฟ้าต่อการเปลี่ยนสีผิวของปลาทอง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ศุภมาศ ศรีวงศ์พุก
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Supamas Sriwongpuk
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0957402XXX
  • E-Mail Addressupamas_ku@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญโรคและปรสิตสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงอละอนุบาลกุ้งก้ามกราม โรคไวรัสในกุ้งก้ามกราม
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00116
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ผลของสารสกัดเบตาเลนจากดอกเฟื่องฟ้าต่อการเปลี่ยนสีผิวของปลาทอง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Effects of Betalain Extract from Bougainvillea (Bougainvillea spectabilis) for Skin Color Improvement in Gold Fish (Carassius auratus)
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.สมใจ เปรมสมิทธ์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์