ข้อมูลนักวิจัย ศุภมาศ ศรีวงศ์พุก

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ศุภมาศ ศรีวงศ์พุก
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Supamas Sriwongpuk
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0957402XXX
  • E-Mail Addresssupamas_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญโรคและปรสิตสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงอละอนุบาลกุ้งก้ามกราม โรคไวรัสในกุ้งก้ามกราม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00210
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาอาหารปลาสำเร็จรูปจากสารสีเชื้อราโมแนสคัสเพื่อใช้เป็นสารเร่งสีและเร่งการเจริญเติบโตของปลาทอง ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : ผลของเชื้อราโมแนสคัสต่อการเปลี่ยนสีผิวของปลาทอง หัวหน้าโครงการ 3. 2565 : ความชุกชุมของปรสิตในปลาจาระเม็ดดำจากตลาดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าโครงการ 4. 2564 : ผลของสารสกัดเบตาเลนจากดอกเฟื่องฟ้าต่อการเปลี่ยนสีผิวของปลาทอง หัวหน้าโครงการ 5. 2563 : ผลของการใช้ไรน้ำนางฟ้าไทยต่อความเข้มของสีผิว ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมและการเจริญเติบโตของปลาทอง ผู้ร่วมวิจัย 6. 2562 : ผลของการปลูกพืชในระบบ Plant factory จำลองต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบัตเตอร์เฮด ผู้ร่วมวิจัย 7. 2562 : การศึกษาความชุกชุมของปรสิตในปลาจาระเม็ดดำจากตลาดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าโครงการ 8. 2561 : โครงการวิจัยผลของการเสริมใบมะรุมต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพเนื้อของปลานิลแดง ผู้ร่วมวิจัย 9. 2561 : โครงการวิจัยผลของความเข้มของแสงต่อการเจริญเติบโตของสันตะวาใบข้าว (Villisneria spiralis L.) หัวหน้าโครงการ 10. 2560 : ผลของการใช้โพรไบโอติก (Bacillus lichenifermis) ในการเลี้ยงปลานิล ผู้ร่วมวิจัย 11. 2560 : การประเมินการสะสมของตะกอนบริเวณพื้นที่เลี้ยงปลาในกระชัง :กรณีศึกษาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ 13 อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 12. 2560 : ผลของการใช้ใบฝรั่งผสมอาหารวัตถุดิบโปรตีนทดแทนจากแปลงเกษตรปลอดสารพิษต่อคุณภาพผลผลิตของปลานิล ผู้ร่วมวิจัย