ข้อมูลงานวิจัย การเตรียมพร้อมทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของแรงงานนอกระบบในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ธัญวรัตน์ สุวรรณะ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Thanwarat Suwanna
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0929365XXX
  • E-Mail Addrestanwarat_2@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00054
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การเตรียมพร้อมทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของแรงงานนอกระบบในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Financial Preparation for Pre-Retirement of Labor in Informal Sector in Bangkok and metropolitan area.
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ ธัญวรัตน์ สุวรรณะ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์