ข้อมูลนักวิจัย ธัญวรัตน์ สุวรรณะ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ธัญวรัตน์ สุวรรณะ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Thanwarat Suwanna
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0929365XXX
  • E-Mail Addresstanwarat_2@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00064
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงินให้กับประชาชนในจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : การพัฒนาระบบบแอปพลิเคชันการรับฝากพัสดุระบบขนส่งทางรางข้ามจังหวัด ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : การยกระดับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งแบบไร้รอยต่อ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2567 : การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุด้านความรู้ทางการเงิน ทัศนคติทางการเงิน และพฤติกรรมทางการเงิน ที่มีผลต่อสุขภาวะที่ดีทางการเงินของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีผ่านทักษะทางการเงิน หัวหน้าโครงการ 5. 2565 : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของเจเนอเรชั่นวาย ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 กรณีศึกษา กลุ่มเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร พี่เลี้ยง 6. 2562 : การเตรียมพร้อมทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของแรงงานนอกระบบในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ 7. 2561 : การประเมินหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 8. 2561 : แรงจูงใจของกรรมการต่อผลประกอบการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พี่เลี้ยง 9. 2560 : การศึกษาโครงสร้างตลาด ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ผู้ร่วมวิจัย 10. 2560 : ความสัมพันธ์ของลักษณะเฉพาะบุคคลกับปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นหวยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตจังหวัดปทุมธานีและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนค่าใช้จ่ายการซื้อหวยเป็นเงินออมในระยะยาว ผู้ร่วมวิจัย 11. 2559 : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของผู้ที่มาท่องเที่ยวตลาดน้ำในเขตจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกของไทย ผู้ร่วมวิจัย