ข้อมูลนักวิจัย ธัญวรัตน์ สุวรรณะ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ธัญวรัตน์ สุวรรณะ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Thanwarat Suwanna
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0929365XXX
  • E-Mail Addresstanwarat_2@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00061
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : การเตรียมพร้อมทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของแรงงานนอกระบบในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ 2. 2561 : การประเมินหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 3. 2561 : แรงจูงใจของกรรมการต่อผลประกอบการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย 4. 2560 : การศึกษาโครงสร้างตลาด ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ผู้ร่วมวิจัย 5. 2560 : ความสัมพันธ์ของลักษณะเฉพาะบุคคลกับปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นหวยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตจังหวัดปทุมธานีและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนค่าใช้จ่ายการซื้อหวยเป็นเงินออมในระยะยาว ผู้ร่วมวิจัย 6. 2559 : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของผู้ที่มาท่องเที่ยวตลาดน้ำในเขตจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกของไทย ผู้ร่วมวิจัย