ข้อมูลงานวิจัย พัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้เรียนที่ใช้การเรียนรู้แบบนำตนเอง: กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สโรชรัตน์ ธราพร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sarochrus Tarapond
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0652359XXX
  • E-Mail Addrestassa.tara@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00150
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ พัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้เรียนที่ใช้การเรียนรู้แบบนำตนเอง: กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of English Skill for Communication on Learners with the application of Self-directed Learning: Case Study of Bachelor Degree Students at Rajamangala University of Technology Thanyaburi
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.สโรชรัตน์ ธราพร
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์